פוטרת בהריון? קבלי את המדריך המלא לזכויותיך

על פי חוקת העבודה חל איסור לפטר עובדת אשר עבדה במשך ששה חודשים רצופים אצל אותו מעסיק, אלא בכפוף לאישור מאת שר העבודה והרווחה. יחד עם זאת גם כאשר העובדת עבדה במשך פחות מחצי שנה, נדרש המעסיק להתנהל מולה בהגינות ובתום לב

חוקת העבודה בישראל מורכבת מחקיקה המתבססת על אינטרס ההגנה על העובדים. במערכת היחסים שבין עובדים למעבידים, העובדים נתפסים כצד החלש ובשל כל הן החוק והן הפסיקה מספקים לעובד כלים וזכויות שמטרתם לחזק את מעמדו מול המעביד בכלל זה ההגבלות  השונות החלות על נושא הפיטורין.
באופן כללי, מעביד אינו יכול לפטר עובד מתי שמתחשק לו. חוקת העבודה הישראלית מגבילה את יכולתו של המעביד לפטר עובדים ואף משקפת

עו"ד אוהד פארי
עו"ד אוהד פארי

את האינטרסים הכלליים של החברה. באמצעות חקיקה מיטיבה, מעודד המחוקק התנהגויות מסוימות העולות בקנה מידה אחד עם האינטרס הציבורי.
אחד מהאינטרסים הללו הוא האינטרס במשפחה ובזכות להורות. התמיכה והעידוד של מימוש הזכות להורות באה לידי ביטוי בהגבלות השונות החלות על פיטורי עובדת בהריון כאשר פיטורין בניגוד להגבלות אלו יהוו פיטורין שלא כדין. במקרים אלו, יכול בית הדין לעבודה להורות על השבת העובדת לעבודה או על מתן פיצוי משמעותי לעובדת.

• איסור על פיטורין בהריון לפי חוק עבודת נשים

חוק עבודת נשים מגדיר מספר מצבים שבהם ייחשבו פיטורין כאסורים. החוק קובע, בין היתר, כי אין לפטר אישה בהריון, אלא באישור של שר העבודה והרווחה, אשר לא ייתן אישור במידה ונכח כי הפיטורין נבעו כתוצאה מהריון העובדת. האיסור יחול על כל עובדת (קבועה או זמנית) אשר עבדה במשך 6 חודשים (לא כולל חל"ת או שמירת הריון) אצל המעביד. החוק פורש גם כאוסר פגיעה בהיקף המשרה של העובדת. מן הראוי לציין כי פיטורין בשל הריון אף נוגדים את חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, אשר, בניגוד לחוק עבודת נשים, אינו מכיל את הדרישה של עבודה במשך 6 חודשים אצל המעביד.

• מה בנוגע לעובדת קבלן בהריון?

חוק עבודת נשים ממשיך וקובע כי ככל ומדובר בעובדת קבלן – גם הפסקה זמנית של העסקתה תיחשב כפיטורין. למעסיק בפועל של העובדת אסור לגרום לפיטוריה על ידי קבלן כוח האדם בעת היותה בהריון. במידה ועובדת הקבלן פוטרה בניגוד לחוק, ייחשב המעסיק כמי אשר בפועל הביא לפיטוריה, אלא אם יוכיח אחרת. כאמור, ניתן לפטר עובדת בהריון בהיתר שר העבודה והרווחה כאשר במקרה שהמעסיק הינו קבלן כוח אדם תוגש הבקשה להיתר מאת שר העבודה באמצעות קבלן כוח האדם וגם על ידי המעסיק בפועל.

• מה בנוגע לתקופה שלאחר ההיריון?

המחוקק מודע לקושי הנובע מהיעדרותה הממושכת של העובדת ממקום עבודתה בשל הריונה, ומכיר בחשיבות שבמתן האפשרות לאישה להשתלב בחזרה בעבודה לאחר ההיריון. אי לכך קובעת חוקת העבודה במפורש כי חל איסור על פיטורין בזמן שהעובדת נמצאת בחופשת לידה או נעדרת עקב ההריון. כך גם אי חידוש חוזה עבודה ייחשב, במקרים מסוימים כפיטורין כאשר מדובר בעובדת בחופשת לידה.

• מה קורה כאשר העובדת בהריון אולם עבדה אצל המעביד במשך פחות מחצי שנה?

כפי שהתייחסנו בתחילת המאמר עפ"י חוק שוויון הזדמנויות בעבודה מתקיים איסור אפליית נשים בהריון, ללא דרישת סף של תקופת עבודה מסוימת. בנוסף, הפסיקה קבעה חובה כללית על המעביד לנהוג בתום לב בעת פיטורין כאשר בפסיקה הוגדרו נורמות של הוגנות, סבירות ותום לב, כך למשל נקבע בפסיקה כי אף במקרה שבו פוטרה עובדת בהריון, אשר עבדה במשך פחות מחצי שנה אצל המעביד, יחשבו הפיטורין לפסולים מתוך הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ועקב הפרת חובת תום הלב החלה על המעביד.

• מה ניתן לעשות כאשר בוצעו פיטורין שלא כדין?

פיטורין של עובדת בהריון ללא היתר בטלים, ללא קשר לידיעת המעביד על ההיריון. כאשר עובדת פוטרה בעת היותה בהריון, הנטל להוכיח כי לא מתקיים קשר בין הפיטורין להריון מוטל על המעביד. ככל והופרו ההגבלות, ועובדת בהריון פוטרה שלא כדין, היא יכולה לפנות לבית הדין האזורי לענייני עבודה ובית הדין עשוי לפסוק פיצויים אשר יכללו את שכרה וזכויותיה למשך התקופה בה היה אסור לפטרה, ואף לתת צו מניעה אשר יבטל את הפיטורין.

האמור במדור זה אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי. המחבר מחזיק בתואר L.L.B במשפטים, עו"ד החבר בלשכת עורכי הדין בישראל ובעלים של משרד עורכי דין בעיר עפולה. ליצירת קשר חייגו 04-6407779 או באמצעות פקס 153-4-6407779.