חופשת אבהות עקב לידה

בחודש יולי 2016 תוקן חוק עבודת נשים התשי"ד-1954, הידוע כתיקון "חופשת האבהות", והוסף סעיף 7(ג3) לחוק המכיר בזכותם של אבות להיעדר מן העבודה לרגל לידת ילדם. עו"ד דדו מרחיב על החוק בטור אישי

סעיף החוק המכיר בזכותם של אבות להיעדר מן העבודה לרגל לידת ילדם קובע, כי עובד יהיה רשאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו (בנוסף להיעדרות ביום הלידה עצמו שנחשב כהיעדרות על חשבון יום מחלה ראשון).
עוד קובע החוק כי התשלום בגין ימי ההיעדרות הללו של העובד יהיה באופן הבא: שלושת ימי ההיעדרות הראשונים – ינוצלו על ידי העובד כ"ימי חופשה שנתית" ובמידה ולעובד לא צבורים ימי חופשה באותה עת אזי ייחשבו שלושת הימים הללו לחופשה ללא תשלום.
שני ימי ההיעדרות הנותרים ינוצלו על ידי העובד כ"ימי היעדרות מפאת מחלה" וישולמו כאילו מדובר היה בימים השני והשלישי להיעדרות מפאת מחלה, כלומר היום השני ישולם בערך של 50% מערך יום עבודה והיום השלישי ישולם בערך של 100% מערך יום עבודה. שני ימי ההיעדרות הנ"ל יבואו בחשבון במניין 6 ימי ההיעדרות בשנה שעובד זכאי להם לפי חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג) ובנוסף ליום מחלה לו זכאי העובד ביום הלידה של בת זוגו ולימי המחלה להם זכאי העובד מכוח חוק דמי מחלה תשל"ו-1976.
נזכיר כי בנוסף ל"חופשת האבהות" הנ"ל, שמורה לעובד הזכות לחלוק את חופשת הלידה עם בת זוגו כקבוע בחוק עבודת נשים. אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.