הפרשות פנסיוניות בתקופת שמירת הריון

עו"ד אורי דדו מרחיב הפעם בטורו האישי בדבר הפרשות פנסיוניות לעובדת הנמצאת בשמירת הריון

פעמים רבות אנו נשאלים האם מעסיק חייב בביצוע הפרשות פנסיוניות לעובדת הנמצאת בשמירת הריון, ומקבלת את שכרה בתקופה זו מן המוסד לביטוח לאומי.
חוק עבודת נשים התשי"ד – 1954 קובע כי עובדת הזכאית לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי והיא או מעסיקה נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך מעסיקה להעביר תשלומים לקופת הגמל, גם בעד התקופה שבעדה משולמת לעובדת גמלת שמירת הריון, ובלבד שהעובדת משלמת בעד התקופה האמורה את התשלומים החלים עליה, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות.

הנה כי כן, מעסיק חייב להמשיך ולהפריש את ההפרשות הפנסיוניות לקרן הפנסיה של העובדת, גם בתקופת שמירת הריון של עובדת, בהתקיים כל התנאים שלהלן, במצטבר:

    1. העובדת זכאית ומקבלת גמלת שמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי;
    2. העובדת משלמת את חלקה לקרן הפנסיה בתקופת שמירת ההריון.
    3. העובדת עבדה אצל המעסיק שישה חודשים לפחות לפני תחילת ההריון.

רק בהתקיים כל התנאים הללו, תהא העובדת זכאית להפרשות פנסיוניות בתקופת שמירת ההריון.

• המועדים להפקדת התשלומים בתקופת שמירת ההריון, הם כמפורט להלן

על העובדת להפקיד, בתקופה שבה היא זכאית לגמלה לשמירת הריון, את התשלומים החלים עליה אצל מעסיקה, בכל חודש, ולא יאוחר מהיום התשיעי שבכל חודש.
על המעסיק לשלם, את התשלומים החלים עליו כאמור בתקופה שבה העובדת זכאית לגמלה לשמירת הריון, ולהעביר לקרן הפנסיה את תשלומי העובדת באותה תקופה, לא יאוחר מ- 7 ימי עבודה מהיום שבו הפקידה העובדת את התשלומים החלים עליה אצלו.
אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.