חשיפה ראשונה: דוח מבקר המדינה על פרוייקט מתחם התחנה

דוח מבקר המדינה שפורסם אמש חושף כי בביקורת שלו נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלותן של עיריית עפולה ושל החכ"ל (החברה הכלכלית) וביחסי הגומלין ביניהן, אשר השפיעו על התכנון, הניהול והביצוע של פרויקט "מתחם התחנה" והפיקוח עליו. "פעולות שביצעה החכ"ל ללא היתרי בנייה גרמו נזקים בהיקף של מיליוני שקלים", נכתב בדו"ח

מבקר המדינה יוסף חיים שפירא פרסם ביום שני השבוע את הדו"ח האחרון שלו. אחד הנושאים בדוח- בקטגוריית ביקורת על השלטון המקומי – עוסק בעיריית עפולה והחברה הכלכלית.
מהדו"ח עולה כי בשנת 2015 החלה העירייה לקדם את פרויקט המתחם ההיסטורי של תחנת הרכבת הטורקית במרכז עפולה (מתחם התחנה), שנועד לשקם את המתחם, לשַמרו ולהופכו למוקד תרבות ובילוי. בסוף אותה שנה העבירה העירייה את ניהול הפרויקט וביצועו לחכ"ל. אומדן עלות הפרויקט היה כ-24 מיליון ש"ח והוא היה אמור להסתיים ביולי 2016. במסגרת פעולות הביקורת, מבקר המדינה הפעיל את ביקורת המדינה על חכ"ל עפולה בנובמבר 2014. בחודשים מאי עד ספטמבר 2018 בדק משרד מבקר המדינה היבטים בהתנהלותה של החכ"ל וביחסי הגומלין בינה לבין העירייה, וכן היבטים בתכנון פרויקט מתחם התחנה ובאופן ניהולו. הביקורת נעשתה בחכ"ל, בעיריית עפולה ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה עפולה. בסעיף הליקויים העיקריים ויחסי הגומלין בין החכ"ל לבין העירייה נכתב כי העברת פעילויות לניהול החכ"ל התבצעה ללא הסדרה וללא הסכם: "עיריית עפולה", כך נכתב, "העבירה לניהול החכ"ל פעילויות בלי להסדיר את ההתקשרויות ביניהן בחוזים המפרטים את התנאים, ההתחייבויות והזכויות של כל צד בהתקשרות (למשל ניהול הבריכה וניהול הפרסום בשנת 2014 ופרויקט מתחם התחנה בשנת 2015). החכ"ל קיבלה עליה ניהול פעילויות ללא הסדרה חוזית עם העירייה.
בהסכם המסגרת שנחתם במרץ 2018 הוענקו לראש העירייה סמכויות נרחבות ובלעדיות בכל הנוגע למסירת פעילויות או פרויקטים לניהול החכ"ל, אף שלהחלטות על מסירת פעילויות לחכ"ל או על הפסקת ההתקשרות בגינן עשויות להיות השלכות כספיות ותפעוליות מהותיות וארוכות טווח גם על תקציב העירייה, שהיא הבעלים של החכ"ל.
אי-העברת כספים מהחכ"ל לעירייה: בשנים 2014 – 2016 לא העבירה החכ"ל לעירייה כספים בהתאם להסכמות ביניהן ולהתחייבויותיה. גזבר העירייה לא דרש מן החכ"ל את הכספים המגיעים לעירייה מחלקה בהכנסות מן הנכסים שקיבלה החכ"ל לנהל. מצבה הכספי הגירעוני של החכ"ל: מאז הקמתה ועד סוף שנת 2017 צברה החכ"ל גירעונות בסך כ-50 מיליון שקלים".

מתחם התחנה: החכ"ל "קבעה עובדות בשטח"

בדוח נכתב כי פרויקט מתחם התחנה נוהל באופן כושל, ללא הכנת ספר פרויקט, וכן שהעירייה העבירה את הפרויקט לניהול החכ"ל ללא הליך סדור ובלי לבדוק אם החכ"ל היא הגורם המתאים ביותר לביצוע הפרויקט, ללא אישור המועצה, ובלי הסכם כתוב בין הצדדים, הקובע את התחייבויות החכ"ל לביצוע הפרויקט ואת פירוט תכולת הפרויקט, לוחות זמנים לביצועו והיבטים כספיים. בדוח צוין גם כי החכ"ל לא הייתה ערוכה כראוי לניהול הפרויקט ולבקרה עליו מבחינת כוח אדם מקצועי משלה, כגון מהנדס ומנהל כספים.
בסוגיית תכנון המתחם נכתב כי העירייה החלה בביצוע עבודות במתחם ללא שהוסדרו הנושאים הנדרשים עם רכבת ישראל, המחזיקה בפועל במתחם.
בנושא ביצוע עבודות ללא היתרים נכתב כי העירייה והחכ"ל פעלו בניגוד להוראותיה של תוכנית התשתית הלאומית, והחלו בביצוע הפרויקט ללא אישור של תוכנית שימור מפורטת, כפי שמחייבת התת"ל. הדבר פגע בביצוע הפרויקט, ייקר את עלויותיו ומנע את השלמתו כמתוכנן.
עוד נכתב כי לבקשת העירייה אישרה הוועדה המקומית, ללא סמכות, שימוש חורג בסטייה ניכרת וכן שהחכ"ל ביצעה במתחם עבודות בנייה, עבודות שימור ועבודות תשתית ללא קבלת היתרי בנייה והאישורים הנדרשים בדין. בין היתר ביצעה החברה עבודות במבנים לשימור, הקימה תשתיות לאוהל אירועים ולמבנים יבילים והציבה את המבנים במתחם. החכ"ל גם הקימה חומה במתחם ללא היתר בנייה ובניגוד לתוכניות החלות עליו, ובכך "קבעה עובדות בשטח". הוועדה המקומית, כך נכתב, לא נקטה פעולות פיקוח ואכיפה נגד הבנייה הלא-חוקית במתחם שביצעה החכ"ל. בכך לא מילאה את חובתה לאכוף את הוראותיו של חוק התכנון והבנייה."האחסנה הממושכת של המבנים היבילים ששוויים מיליוני שקלים, עלולה לגרום להם נזקים עד כדי אי התאמתם לשימושם"

בסוגיית נזקים כספיים ובקרה כספית לקויה נכתב בדו"ח המבקר כי פעולות שביצעה החכ"ל ללא היתרי בנייה גרמו נזקים בהיקף של מיליוני ש"ח. נוסף על כך, האחסנה הממושכת של המבנים היבילים ושל אוהל האירועים, ששוויים מיליוני שקלים, עלולה לגרום להם נזקים עד כדי אי התאמתם לשימושם המתוכנן ולהביא לבזבוז כספי ציבור. החכ"ל שילמה לקבלן המבצע שני מיליון ש"ח ללא מדידה וללא אישור של הכמויות בפועל כפי שנקבע בהסכם עם חברת הניהול והפיקוח, ושלא על פי חשבון מאושר וחתום על ידי חברת הניהול והפיקוח.

ההמלצות העיקריות בדוח

המלצות המבקר בדוח: "נוכח מצבה הכספי הגירעוני של החכ"ל וניהולו הכושל של פרויקט מתחם התחנה, על העירייה לשקול את המשך פעילותה של החכ"ל במתכונתה הנוכחית. נוכח הכספים שהושקעו בפרויקט עד כה, והניהול הכספי הכושל, על העירייה לבחון באופן יסודי את הפעולות הכספיות שנעשו בפרויקט. על העירייה ועל החכ"ל להשלים בהקדם את הטיפול בקבלת היתרי בנייה כחוק… על העירייה לפעול לקבלת תמונת מצב מלאה ועדכנית מכל הגורמים המעורבים בפרויקט, ובהמשך להחליט על עתידו של הפרויקט והפעלתו לטובת הציבור. על הוועדה המקומית לאכוף את דיני התכנון והבנייה בתחומה, במיוחד במקרים שהבנייה הלא-חוקית מבוצעת בידי העירייה או בידי החכ"ל. על החכ"ל כגוף ציבורי להקפיד שכל פעולותיה יהיו לפי הדין, לרבות ביצוע עבודות בנייה בהתאם להיתרי בנייה כדין".

מתחם התחנה, עפולה
מתחם התחנה, עפולה

סיכום דוח המבקר

בסיכום הדו"ח נכתב: "פרויקט שימור מתחם תחנת הרכבת הישנה בלב עפולה ופיתוחו הוא פרויקט חשוב מאד לעיר ומיועד לשמש מתחם תרבות, בילוי ונופש עירוני ואזורי. הקמתו חייבה תכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח הדוק מצד כל הגורמים המעורבים בו: העירייה, היזמית; החברה הכלכלית, מבצעת הפרויקט; רמ"י, שהקצתה את השטח ומספקת חלק ניכר מהמימון; והמשרד לפיתוח הפריפריה המסייע אף הוא במימון. בביקורת נמצאו ליקויים חמורים בהתנהלותן של העירייה ושל החכ"ל וביחסי הגומלין ביניהן, אשר השפיעו גם על התכנון, הניהול והביצוע של פרויקט מתחם התחנה ועל הפיקוח עליו. ביצוע הפרויקט היה כרוך בעבירות בנייה ובבזבוז כספי ציבור.
במועד סיום הביקורת הופסקו העבודות במתחם התחנה טרם השלמתן, ואין בידי העירייה והחכ"ל מידע מלא על היקף ההתחייבויות הכספיות בגין הפרויקט. נוסף על כך ציוד יקר שהוזמן, בשווי מיליוני ש"ח, מאוחסן במקומות שונים. על העירייה ועל החכ"ל לדון דיון מעמיק בנזק שנגרם ושצפוי להיגרם מאי-השלמת הפרויקט, ובצעדים שיש לנקוט כדי להפיק את המרב מן המתחם. נוכח הגירעון המצטבר של החכ"ל, כ-50 מיליון ש"ח, וכישלונה בניהול הפרויקט, על העירייה לבחון מחדש את המשך פעילותה של החברה במתכונתה הנוכחית".תנועת תנופה: "אין כל מניעה להשלים את הקמת מתחם הרכבת ההיסטורי של עפולה"

מתנועת תנופה נמסר: "'פרויקט שימור מתחם תחנת הרכבת הישנה בלב עפולה ופיתוחו הוא פרויקט חשוב מאד לעיר', אומר מבקר המדינה. מדובר בפרויקט תרבות, תיירות ובילוי פנאי, שיצעיד את עפולה לעבר העשור הבא ויציב אותה על מפת תיירות הפנים האזורית והארצית. פרויקט שכזה יש רק בתל אביב וירושלים, והקמתו ימתג את העיר כעיר מפותחת עם מרכז תרבותי עשיר שטוב לגור בה. הפרויקט קיבל פרסום רב בכל הארץ ותושבי העיר ציפו בקוצר רוח לסיומו. מתחם התחנה תוכנן כך שיכניס לעיר מדי שנה כשלושה מיליון ש"ח ועם החלטת אלקבץ לבטלו ירדו גם אלה לטמיון. עם קבלת אישור הועדה לתכנון ובניה המחוזית להצבת המבנים היבילים, המעלים חלודה לאחר שאוכסנו באדיבותו של מהנדס העיר ישראל קנטור, אין כל מניעה להשלים את הקמת מתחם הרכבת ההיסטורי של עפולה. למרות כך, לצערם של תושבי העיר, אלקבץ עושה כל שביכולתו כדי למחוק את מתחם התחנה ההיסטורי מעל פני האדמה כולל עשיית שימוש במבנים היבילים שנרכשו במיליונים לצרכים שאינם מתאימים. אי השלמת הפרויקט יגרום לנזקים כספיים כבדים ולנזק תדמיתי קשה לעיר עפולה".

עיריית עפולה: "מבקר המדינה אמר את דברו בדו"ח חמור מאד, כמוהו לא ידעה העיר"

מעיריית עפולה נמסר בתגובה: "צר לנו כי העירייה בתקופת ראש העיר הקודם התנהלה בצורה מבישה שכזאת, תוך בזבוז משווע של כספי ציבור ופעילות בניגוד לחוק. מבקר המדינה אמר את דברו בדו"ח חמור מאד, כמוהו לא ידעה עפולה. כספי ציבור רבים נטמנו מתחת לאדמה בפרויקט כושל מאין כמותו. להשלמת הפרויקט נדרשים עוד כ-15 מיליון שקלים שאותם לא דאג ראש העיר הקודם לשלם או לתקצב. ליצחק מירון היו חמש שנים להשלים את הפרויקט אך הוא נכשל במיזם הזה כפי שנכשל בהשלמתם של שרשרת פרויקטים אחרים כגון הבניין לדיור בר השגה במרכז העיר, מכללה להנדסאים, מעונות סטודנטים בגבעת המורה והרשימה עוד ארוכה".