בא כוחנו: תקנות לשעת חירום הנוגעות להגבלות במקום העבודה 

התו הסגול והתקנות הנוגעות להגבלות במקום העבודה. המדריך המלא

ביום 2/5/20 נכנס לתוקף תיקון לתקנות הנוגעות להגבלות במקום העבודה ואנו נפרט בקצרה את עיקרן.
נקבע כי מעסיק יאפשר קבלת קהל רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות דיגיטליים, ובלבד שיווסת את כניסת הלקוחות כך שיתקיים אחד מאלה: (1) בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר מ- 2 לקוחות לכל עובד שתפקידו מתן שירות, (2) בכל עת לא ישהו במקום לקוחות ביחס של יותר מאדם 1 לכל 15 מטרים רבועים.
עוד נקבע כי אין באמור כדי לחייב סוגי עסקים שלגביהם נקבעו תנאים מקלים יותר בתקנות שפורסמו עד כה.
כן נקבע כי הוראות "התו הסגול", המאפשרות למעסיקים להעסיק כמות עובדים שאינה מוגבלת ועל פי שיקול דעתם, מוחלות כעת לא רק על מעסיקים שמותר להם להעסיק עד 30% או 10 אנשים לפי הגבוה אלא גם על משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, מועצות דתיות וכדומה.
ההוראה שנכללה בהוראות "התו הסגול" ואשר לא אפשרה, בנסיבות מסוימות, כניסת עובד שגילו 67 שנה ומעלה למקום העבודה, בוטלה.• הוראות "התו הסגול"

לנוחותכם נפרט את הוראות "התו הסגול":

מעסיק מינה "ממונה על ענייני קורונה" שיהיה אחראי על שמירת הכללים הבאים: 

  • כל עובד הנכנס למקום נשאל האם אתה משתעל? האם חום גופך מעל 38 מעלות או האם היה לך חום כאמור בשבוע האחרון? האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? לא תותר כניסה למי שהשיב בחיוב על אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני או אלרגיה. 
  • ישנו במקום העבודה אמצעי למדידת חום שאינו פולשני ולא מותרת כניסה של אדם עם חום של 38 מעלות ומעלה. 
  • מתנהל רישום של כל אלה: (1) מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום, (2) מספר התשאולים שביצע המעסיק, (3) מספר מדידות החום שביצע המעסיק באמצעות מכשיר למדידת חום לנכנסים למקום העבודה, (3) מספר האנשים שלא הותרה כניסתם למקום בעקבות תשאול או מדידת חום. 
  • נשמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם ואם לא ניתן לבצע זאת אז יש להקפיד על אמצעים אחרים למניעת הדבקה. 
  • לכל עובד מוקצה ציוד אישי קבוע. אחרת, יש להקפיד על חיטוי בטרם העברת ציוד מאדם לאדם. 
  • כל עובד חובש מסיכה במקום.
  • תלויה מודעה בדבר חובת חבישת מסיכה. 
  • כל עובד מבצע את עבודתו בחדר קבוע ואוכל ושותה במידת האפשר בחדר זה וכן : (1) בחדר שגודלו עד 20 מ"ר לא שוהים יותר משני עובדים, אלא אם קיימת מחיצה. (2) בחדר שגודלו עולה על 20 מ"ר לא שוהים יותר מחמישה עובדים, אלא אם קיימת מחיצה. ניתן לקיים בחדר זה פגישה מקצועית של עד 8 אנשים. 
  • מתאפשר לעובדים היכולים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, לעשות זאת. 
  • כל עובד מתנהל, ככל האפשר, מול ספק קבוע. 

המעסיק יידע את העובדים לגבי הכללים באמצעות הצבת שלטים במקום העבודה במקום בולט לעין. 

המנהל הכללי של מקום העבודה, וכן הממונה על ענייני קורונה, חתמו שניהם על הצהרה בנוסח הקבוע בחוק.  

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.  

בא כוחנו: דמי הבראה

|

מתי פרסום מהווה לשון הרע?

|