בא כוחנו: תשלום שכר לעובד שאינו ישראלי בתחום הסיעוד ביום הבחירות לכנסת ה- 23

עו"ד אורי דדו בטור אישי: איך מתייחסות תקנות הכנסת בנושא תשלום שכר לעובד זר בתחום הסיעוד, בגין יום הבחירות

במסגרת מאמר זה אנו נתייחס להתייחס ל"תקנות הבחירות לכנסת (תשלום שכר לעובד בסיעוד שאינו אזרח ישראלי המועסק על ידי יחיד) (הוראות לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש) התש"ף-2020" שפורסמו ביום 9/2/20 ואשר עוסקות בנושא תשלום שכר לעובד זר בתחום הסיעוד, בגין יום הבחירות.
התקנות, שמהוות הוראת שעה ייחודית הנוגעת לכנסת ה-23, קובעות כי עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק על ידי  יחיד בענף הסיעוד, אשר יועסק בעבודתו ביום הבחירות, לא יהיה זכאי לתשלום נוסף מעבר לתשלום שכרו הרגיל (זאת, לעומת יתר העובדים אשר זכאיים לתשלום שכר כפול בנסיבות כאלו).
כן נקבע כי עובד שאינו אזרח ישראלי, המועסק על ידי יחיד בענף הסיעוד, אשר יידרש לעבוד אך לא יעבוד בפועל ביום הבחירות, לא יהיה זכאי לתשלום שכר כלשהו בגין יום זה (זאת, לעומת יתר העובדים אשר זכאים לתשלום שכרם הרגיל שהיו מרוויחים אילולא שבתו), למעט במקרים של היעדרות מוצדקת כגון מחלה או חופשה מאושרת על ידי המעסיק. אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי