בא כוחנו: חובת ייצוג הולם של עובדים בעלי מוגבלויות בקרב מעסיקים להם לפחות 100 עובדים

עו"ד אורי דדו בטור אישי: על ההסכם הקיבוצי הכללי בעניין העסקת אנשים עם מוגבלויות

בינואר 2014 נחתם הסכם קיבוצי כללי בעניין העסקת אנשים עם מוגבלויות, בין נשיאות הארגונים העסקיים להסתדרות העובדים הכללית החדשה.
הוראות ההסכם הקיבוצי הנ"ל, הורחבו בספטמבר 2014 במסגרת "צו ההרחבה לעידוד והגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלות", על כלל המעסיקים במשק להם לפחות 100 עובדים. לעניין זה, בקרב מעסיק בענף הבניין, לא יימנו עובדים המועסקים במקצועות תפסנות, רצפות, בנאות, טיח וברזל.
הצו קובע כי על המעסיקים עליהם חל הצו לקיים חובה של "ייצוג הולם" של עובדים בעלי מוגבלויות בהיקף של 3% מכלל מצבת העובדים.
אדם בעל מוגבלות מוגדר בסעיף 5 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח-1998 כ: "אדם עם לקות פיסית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים".


 

  


כן על המעסיקים עליהם חל הצו למנות ממונה בארגון להיות אחראי תעסוקת אנשים עם מוגבלות לשם יישום הצו וקידום ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות בארגון.
בנובמבר 2014 קיבלה הממשלה החלטה על חובה דומה של ייצוג הולם של עובדים עם מוגבלויות בהיקף של 3% מכלל העובדים, גם במגזר הציבורי.
לאמור מצטרפת חובת מעסיקים, מכח חוק שוויון הזדמנויות, לנהוג בשוויוניות כלפי עובדים ודורשי עבודה עם מוגבלות ב: (1) קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה, (2) תנאי עבודה, (3) קידום בעבודה, (4) הכשרה או השתלמות מקצועית, (5) פיטורים או פיצויי פיטורים, (6) הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.

אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.