זכויות העובד נרמסו ובית הדין לעבודה סייע

כלל ידוע הוא כי על מקום עבודה לשאת באחריות כלפי העובד ולשלם לו את שכרו במועד הקבוע בחוק ואת התנאים הסוציאלים הנלווים וכיוצ"ב. כמובן כי גם אם מערכת היחסים עם העובד עולה על שרטון, עדיין יש לעמוד בתנאי החוק. שרון גליק בטור אישי העוסק בזכויותיו של עובד שפוטר שלא כדין

במקרה שטופל על ידי משרדנו לאחרונה, בו ייצגנו את העובד, התקבל פסק דין לטובתנו, בו חויב המעסיק לשאת בסכום התביעה שדרשנו ואף בטיפול מיוחד לשמירת זכויותיו לקרן הפנסיה, הוצאות שכר טרחה ופיצוי משמעותי.
העובד גילה להפתעתו כי המעסיק לוקח סכומים מתלושי השכר עבור קרן הפנסיה, אולם בפועל, קרן הפנסיה נותרה ריקה והעובד לא זכה לתנאים המגיעים לו כתוצאה מכך. ולא די בכך, העובד פוטר ממקום עבודתו שלא כדין, לא נערך לו שימוע ולמעשה, כל זכויותיו נרמסו בזו אחר זו בכל דרך אפשרית. לאחר שפנה למשרדנו, בהגשת תביעה אל בית הדין לעבודה ודרשנו את מלוא זכויותיו: תשלום קרן פנסיה, ימי חופשה ומחלה, תשלומים לביטוח מנהלים, פיצויי פיטורין ודמי הודעה מוקדמת ועוד.

הוכחות ואמינות

חשוב לציין שלעובד כמעט לא היו הוכחות, אולם על המעביד חלה החובה להוכיח כי שילם לעובד את כל מה שמגיע לו, ומשלא הצליח לעשות כן תועדף לרוב גרסת העובד. בתחום דיני העבודה סיכויי העובד גבוהים יותר, גם אם אינו מצויד באסמכתאות כתובות או בהוכחות מוצקות אחרות. בית הדין לעבודה מושפע גם רבות מהתרשמותו מאמינות הצדדים ומעובדות נוספות שמוצגות בפניו.

קרן פנסיה

עבירה פלילית- ניכוי הפרשות העובד משכרו ואי העברתן לקרן הפנסיה מהווה גם עבירה פלילית לפי חוק העונשין שדינה קנס או מאסר. הפרת ההתחייבות להעברת ההפרשות יכולה להתבצע בדרך של אי העברת הפרשות המעסיק לקרן הפנסיה ו/או בדרך של ניכוי הפרשות העובד משכר העובד, אך ללא העברתן לקרן הפנסיה. על המעביד להמציא את הסכומים לקרן הפנסיה תוך 7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד או תוך 15 ימים מתום החודש שעבורו משולמים הכספים, וזאת לפי המוקדם מביניהם. במידה והמעסיק לא העביר את הכספים עד ה-15 לחודש הוא עלול להיות חייב בריבית כלפי קרן הפנסיה, וזאת מהיום ה-16 לחודש ועד למועד התשלום בפועל.
הפרשות פנסיוניות שלא הועברו תיחשבנה כשכר מולן במידה והן לא שולמו תוך 21 יום מהיום שבו רואים כמולן את השכר שבגינו מבוצעים התשלומים. איחור בתשלום מעבר למועד זה יהפוך את ההפרשות לשכר מולן, המזכה את העובד בקבלת פיצויי הלנת שכר שהינם פיצויים גבוהים ביותר.

מסלול ניהול התיק

הגשת תביעה, הצד השני נדרש להגיש כתב הגנה, יערך הליך של גילוי מסמכים, יקבע מועד דיון לקדם משפט, מועדי תצהירי עדות ראשית ודיון הוכחות. לאחר מכן, כל צד יסכם את טענותיו ולבסוף ינתן פסק הדין המכריע.
כמובן כי בכל שלב יכולה להנתן הצעה לפשרה. חשוב להיות ערנים ולשים לב למעמד התביעה בבית הדין לכל אורך ניהולה. במידה והמעסיק פוגע בתנאי העבודה שלכם, דוגמת העדר תשלום לקרן הפנסיה, ראוי וכדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי פרטני ולבחון כיצד להתנהל. פגעו בזכויות שלכם? בואו גם אתם להיות לקוחות מרוצים של משרדנו ולעמוד על הזכויות שלכם לפי דין.

*אין באמור לעיל להוות תחליף לקבלת ייעוץ משפטי.